Lagar & förordningar

Om Lagar och Förordningar, hämtat från Europa sidan.
Europa

Gemenskapens gällande lagstiftning

Dokument 300D0462

Kapitel i registret där dokumentet finns:
03.50.30 – Djurhälsa och husdjursavel ]

300D0462
Kommissionens beslut av den 12 juli 2000 om hälsointyg vid import av bin, bikupor, bidrottningar och arbetsbin från tredje land [delgivet med nr K(2000) 1966] (Text av betydelse för EES)
Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 183 , 12/07/2000 s. 0018 – 0019

Text:
Kommissionens beslut
av den 12 juli 2000
om hälsointyg vid import av bin, bikupor, bidrottningar och arbetsbin från tredje land
[delgivet med nr K(2000) 1966]
(Text av betydelse för EES)
(2000/462/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT
med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 92/65/EEG av den 13 juli 1992 om fastställande av djurhälsokrav i handeln inom och importen till gemenskapen av djur, sperma, ägg (ova) och embryon som inte faller under de krav som fastställs i de specifika gemenskapsregler som avses i bilaga A.I till direktiv 90/425/EEG(1), senast ändrat genom kommissionens beslut 95/176/EG(2), särskilt artiklarna 17 och 18 i detta, och
av följande skäl:
(1) Det måste fastställas från vilka tredje länder som medlemsstaterna i enlighet med kraven i direktiv 92/65/EEG tillåter import till gemenskapen av bin, bikupor, bidrottningar och arbetsbin. Godkännandet skall gälla för alla tredje länder.
(2) Det måste finnas ett hälsointyg som kan användas vid import till gemenskapen av bin, bikupor, bidrottningar och arbetsbin i enlighet med kraven i direktiv 92/65/EEG.
(3) Förebyggande åtgärder måste vidtas med tanke på utbrott av nya eller exotiska sjukdomar.
(4) I rådets direktiv 96/93/EG(3) fastställs vilka villkor som skall vara uppfyllda för att ett utfärdande av veterinärintyg skall vara giltigt och för att bedrägerier skall kunna undvikas. Det är lämpligt att se till att de regler och principer som tillämpas av tredje länders intygsgivare ger garantier som minst motsvarar de som föreskrivs i detta direktiv.
(5) Mot bakgrund av att ett nytt system för utfärdande av intyg inrättas genom detta beslut bör en tidsfrist beviljas för beslutets genomförande.
(6) De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Medlemsstaterna skall godkänna import av bin (Apis mellifera), bikupor, bidrottningar och arbetsbin från alla tredje länder, under förutsättning att hälsointyget innehåller de uppgifter som anges i förlagan i bilagan till detta beslut.

Artikel 2
Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 november 2000.

Artikel 3
Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 12 juli 2000.

På kommissionens vägnar
David Byrne
Ledamot av kommissionen